24 de setembre del 2011

L'Assemblea Ciutadana d'Alzira i el paradigma democràtic inclusiu. Comunicat del GADI Catalunya

En els darrers dies ha aparegut la primera assemblea ciutadana del món que adopta des dels seus inicis una clara afinitat amb el paradigma de la Democràcia Inclusiva, confeccionant el seu document fundacional en base a les idees fonamentals d'aquest projecte de transformació social. Es tracta de l'Assemblea Ciutadana d'Alzira (municipi de 45.000 habitants del País Valencià) que, després del seu naixement arran de les mobilitzacions del 15-M, ha decidit començar a avançar cap a una estratègia global per a construir una veritable democràcia en tots els àmbits de la societat (econòmic, polític, social i ecològic), tal com suggereix el projecte de la Democràcia Inclusiva.

Si bé l'Assemblea Ciutadana d'Alzira no ha adoptat explícita i integralment aquest nou projecte alliberador (la qual cosa no és sorprenent donat l'estadi inicial en que es troba el coneixement d'aquest en aquesta localitat i a les nostres contrades en general) sí que l'ha adoptat implícitament. Considerem que, en l'estadi actual, això és el millor que es pot fer des d'una assemblea ciutadana per a avançar cap a la construcció d'un nou moviment democràtic. Així doncs, celebrem aquesta notícia i donem tot el nostre suport a les persones que estan emprenent aquest pas significatiu i inspirador cap a una democràcia directa, econòmica, ecològica i en l'àmbit social.

El projecte de la Democràcia Inclusiva es va començar a difondre a les nostres contrades fa dos anys. Des d'aleshores, les seves idees medul·lars s'han anat comentant, propagant i analitzant a través de publicacions, xerrades-debat, grups d'estudi, audiovisuals, trobades, pàgines web, etc. Tanmateix, encara resta molta feina per fer abans que aquest projecte sigui àmpliament conegut i profundament reflexionat, que són les condicions necessàries prèvies per a que pugui ser adoptat conscientment per una bona part de la ciutadania d'una àrea geogràfica determinada.

Així doncs, pensem que els següents passos que l'Assemblea Ciutadana d'Alzira, així com qualsevol altra assemblea popular, podria donar, consisteixen en auto-organitzar-se per a la reflexió política autònoma, comunitaria i antisistèmica, amb mires de desenvolupar un nou moviment alliberador amb una estratègia a llarg termini i un programa a curt termini que permeti vincular i encabir un gran nombre de lluites i projectes, sense caure en la trampa del reformisme. A tal efecte, creiem que resultaria interessant i fructuós dur a terme alguna de les propostes de formació i reflexió sobre el projecte de la Democràcia Inclusiva (Grups d'Estudi o Cicles de Formació) i, posterior o paral·lelament a aquestes activitats, formar un Grup d'Acció de Democràcia Inclusiva que treballi, a nivell local i en cooperació amb altres grups similars, per fomentar la consciència general sobre les arrels sistèmiques de la crisi multidimensional (econòmica, ecològica, social, política i cultural) contemporània així com la seva possible superació en termes de la creació d'un moviment transicional emancipador.

En Solidaritat,

Grup d'Acció de Democràcia Inclusiva de Catalunya
Setembre del 2011


______

La Asamblea Ciudadana de Alzira y el paradigma democrático inclusivo. Comunicado del GADI Cataluña

En los últimos días ha aparecido la primera asamblea ciudadana del mundo que adopta desde sus inicios una clara afinidad con el paradigma de la Democracia Inclusiva, confeccionando su documento fundacional en base a las ideas fundamentales de este proyecto de transformación social. Se trata de la Asamblea Ciudadana de Alzira (municipio de 45.000 habitantes del País Valenciano) que, después de su nacimiento a raíz de las movilizaciones del 15-M, ha decidido avanzar hacia una estrategia global para construir una verdadera democracia en todos los ámbitos de la sociedad (económico, político, social y ecológico), tal como sugiere el proyecto de la Democracia Inclusiva.

Si bien la Asamblea Ciudadana de Alzira no ha adoptado explícita e integralmente este nuevo proyecto liberador (lo que no es sorprendente dado el estado inicial en que se encuentra el conocimiento del mismo en esta localidad y en nuestras tierras en general) sí que lo ha adoptado implícitamente. Consideramos que, en el estadio actual, esto es lo mejor que se puede hacer desde una asamblea ciudadana para avanzar hacia la construcción de un nuevo movimiento liberador democrático. Así pues, celebramos esta noticia y damos todo nuestro apoyo a las personas que están emprendiendo este paso significativo e inspirador hacia una democracia directa, económica, ecológica y en el ámbito social.

El proyecto de la Democracia Inclusiva se empezó a difundir por estos lares hace dos años. Desde entonces, sus ideas medulares se han ido comentando, propagando y analizando a través de publicaciones, charlas-debate, grupos de estudio, audiovisuales, encuentros, páginas web, etc. Sin embargo, queda todavía mucho trabajo por hacer antes de que este proyecto sea ampliamente conocido y profundamente reflexionado, que son las condiciones necesarias previas para que pueda ser adoptado conscientemente por una buena parte de la ciudadanía de una área geográfica determinada.

Así pues, pensamos que los siguientes pasos que la Asamblea Ciudadana de Alzira, así como cualquier otra asamblea popular, podría dar, consisten en auto-organizarse para la reflexión política autónoma, comunitaria y antisistémica, con miras a desarrollar un nuevo movimiento liberador con una estrategia a largo plazo y un programa a corto plazo que permita vincular y incluir un gran número de luchas y proyectos, sin caer en la trampa del reformismo. A tal efecto, creemos que resultaría interesante y fructuoso llevar a cabo alguna de las propuestas de formación y reflexión sobre el proyecto de la Democracia Inclusiva (Grupos de Estudio o Ciclos de Formación) y, posterior o paralelamente a estas actividades, formar un Grupo de Acción que trabaje, a nivel local y en cooperación con otros grupos similares, para fomentar la consciencia general sobre las raíces sistémicas de la crisis multidimensional (económica, ecológica, social, política y cultural) contemporánea así como sobre su posible superación en términos de la creación de un movimiento transicional emancipador.

En Solidaridad,

Grupo de Acción de Democracia Inclusiva de Cataluña
Septiembre de 2011

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada