15 d’agost del 2011

Butlletí nº10 Agost-Setembre

Butlletí Bimestral de Democràcia Inclusiva
Agost i Setembre de 2011

Darrerament...

1. Xerrades-debat al 15-M ceutí i a les Jornades per a l'Autogestió (Can Piella)
2. Desenvolupaments recents del GADI Catalunya

Novetats!
3. La Democràcia Inclusiva com a projecte polític per a una nova síntesi llibertària

4. Revista Internacional de Democràcia Inclusiva
5. Ressenya del llibre “Cap a una democràcia inclusiva”
6. Cicles de formació sobre Democràcia Inclusiva
7. Article en castellà: “Estrategias de transición y el proyecto de la Democracia Inclusiva”Darrerament...

1. Xerrades-debat al 15-M ceutí i a les Jornades per a l'Autogestió (Can Piella)
Darrerament s'han realitzat dues xerrades-debat entorn del projecte de la Democràcia Inclusiva (DI), a Ceuta i a La Llagosta. El dimecres 29 de juny l'historiador José Manuel Pérez Rivera, en un acte organitzat per participants a les mobilitzacions del 15-M ceutí, va fer una exposició introductòria d'aquest projecte de transformació social, analitzant els diversos aspectes de la crisi multidimensional (econòmica, política, social, cultural i ecològica) i revelant la desvirtuació del concepte de democràcia efectuada pels Estats auto-anomenats democràtics. D'altra banda, en el context de les
Jornades per a l'Autogestió realitzades a Can Piella, Blai Dalmau va parlar de la democràcia inclusiva com a proposta per a l'autogestió generalitzada i tot seguit es va obrir un interessant debat entre els assistents. Aquest acte es va enregistrar audiovisualment i estarà disponible a la xarxa pròximament.

2. Desenvolupaments recents del GADI Catalunya
Després d'haver participat als dos
grups d'estudi que s'han dut a terme durant el curs 2010-2011 a Barcelona, diverses persones han decidit promoure activament la transició cap a una DI incorporant-se al Grup d'Acció de Democràcia Inclusiva (GADI) de Catalunya. Aquest grup, en el darrers mesos, ha estat deliberant sobre els seus objectius a curt i mitjà termini i ha creat quatre noves comissions per donar resposta a les necessitats i interessos que han sorgit: Comissió Audiovisuals, Comissió Activitats, Comissió Internacional i Comissió Propostes de Transició.

Novetats!

3. La Democràcia Inclusiva com a projecte polític per a una nova síntesi llibertària
Ja està disponible el vídeo de la conferència de
Takis Fotopoulos en el marc de les jornades “Alternatives al capitalisme: l'autogestió a debat” realitzades l'any passat a Barcelona. En ella s'analitza breument el declivi dels vells moviments antisistèmics i s'aborda la necessitat de superar la crisi multidimensional contemporània a partir de les respostes que proporcionar un nou projecte polític antisistèmic basat en l'elecció conscient de l'autonomia com a principi rector en tots els àmbits. Podeu veure la xerrada –amb subtítols en català  i castellà- aquí (també es troba a Vimeo).

4. Revista Internacional de Democràcia Inclusiva
En les darreres setmanes ha sortit
l'últim número de la Revista Internacional de Democràcia Inclusiva (en anglès). A la primera part, a més de l’article sobre la pseudo-revolució a Líbia i “l’esquerra” degenerada del qual ja s’havia fet una pre-publicació, hi trobem dues entrevistes molt significatives que donen una visió ben diferent de l’exposada pels mitjans de comunicació de masses occidentals sobre l’actual situació a Líbia. També hi podem llegir un breu comentari de John Sargis sobre “La doctrina d’Obama, l’elit transnacional i l’atac de l'OTAN a Líbia” que examina les contradiccions profundes entre la retòrica i les accions de l’elit transnacional. A la segona part, Takis Fotopoulos repassa les limitacions de les mobilitzacions a les places gregues que alguns sectors de l’esquerra reformista mitifiquen com a casos similars a la democràcia atenesa clàssica i Ylli Permeti analitza la insurrecció albanesa de principis d’any com a part del moviment que s’està desenvolupant al sud d’Europa contra la globalització capitalista neoliberal i la “democràcia” representativa.

5. Ressenya del llibre “Cap a una Democràcia Inclusiva”
Al
bloc del GADI Catalunya hi reproduïm una ressenya de l'antropòleg argentí Guido Galafassi sobre l'obra de Takis Fotopoulos Cap a una democràcia inclusiva”. En ella es ressalta que el llibre constitueix “una aportació molt valuosa en la renovada discussió actual entorn de les estratègies d'alliberament social i polític”, entre d'altres coses, per la seva visió polièdrica i pluridisciplinària que, enfront dels estudis unidisciplinars en què s'incorre fàcilment, posa de manifest que una crisi sistèmica i multidimensional com la que patim requereix un abordatge igualment sistèmic i multidimensional. Galafassi emmarca l'obra en la tradició llibertària i la relaciona amb el renovat debat sobre les formes de democràcia veritable que s'ha desenvolupat en els últims anys, observant també en ella els influxos de nous moviments socials com l'ecologisme. La ressenya suggereix que probablement les parts més substancioses del llibre són la segona i la tercera, les parts de proposta i fonaments del projecte.

6. Cicles de Formació sobre Democràcia Inclusiva
Durant el curs 2011-2012 es començaran a realitzar els
Cicles de Formació sobre Democràcia Inclusiva. Es tracta d'un nova proposta d'educació emancipadora adreçada a les persones interessades en adquirir una perspectiva general de l'anàlisi, el projecte i l'estratègia de transició de la DI, aprenent i reflexionant col·lectivament, amb mires a impulsar processos pel desenvolupament d'un nou moviment alliberador a la seva zona. Aquests Cicles consten de set sessions conduïdes per membres de la Comissió Xerrades del GADI Catalunya i compten amb dinàmiques participatives, exercicis individuals i col·lectius, moments per a les preguntes, el debat, etc. Es tracta d'un mètode de formació col·lectiva més breu i concís que els Grups d'Estudi de Democràcia Inclusiva (GEDIs), que aborden les qüestions amb major profunditat i deteniment. A través d'aquest butlletí s'anirà informant dels Cicles que es duguin a terme en diverses localitats per tal de possibilitar la participació de totes aquelles persones que hi estigueu interessades.

7. Article en castellà: “Estrategias de transición y el proyecto de la Democracia Inclusiva”
L'assaig “
Estratègies de transició i el projecte de la Democràcia Inclusiva” publicat originalment el 2002 a la revista “Democracy & Nature” i traduït al català l'any passat, ha estat traduït recentment al castellà. En aquest article de Takis Fotopoulos hi podem trobar, en primer lloc, una valoració crítica de diverses estratègies pel canvi social proposades en el passat o recentment i, en segon lloc, una proposta per a una nova estratègia de transició cap una Democràcia Inclusiva confederal.

Bon estiu!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per noves altes,clica aquí/
Per qualsevol comentari, info@democraciainclusiva.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boletín Bimestral de Democracia Inclusiva
Agosto y Septiembre de 2011

Últimamente...
1. Charlas-debate en el 15-M ceutí y en las Jornadas para la Autogestión (Can Piella)
2. Desarrollos recientes del GADI Cataluña

¡Novedades!
3. La Democracia Inclusiva como proyecto político para una nueva síntesis libertaria

4. Revista Internacional de Democracia Inclusiva
5. Reseña del libro “Hacia una democracia inclusiva”
6. Ciclos de formación sobre Democracia Inclusiva
7. Artículo en castellano: “Estrategias de transición y el proyecto de la Democracia Inclusiva”

Últimamente...

1. Charlas-debate en el 15-M ceutí y en las Jornadas para la Autogestión (Can Piella)
Últimamente se han realizado dos charlas-debate entorno al proyecto de la Democracia Inclusiva (DI), en Ceuta y en La Llagosta. El miércoles 29 de junio el historiador José Manuel Pérez Rivera, en un acto organizado por participantes a las movilizaciones del 15-M ceutí, hizo una exposición introductoria de este proyecto de transformación social, analizando los diversos aspectos de la crisis multidimensional (económica, política, social, cultural y ecológica) y revelando la desvirtuación del concepto de democracia efectuada por los Estados auto-llamados democráticos. Por otro lado, en el contexto de las
Jornadas para la Autogestión realizadas en Can Piella, Blai Dalmau habló de la democracia inclusiva como propuesta para la autogestión generalizada y a continuación se abrió un interesante debate entre los asistentes. Este acto se grabó audiovisualmente y estará disponible en la red próximamente.

2. Desarrollos recientes del GADI Cataluña
Después de haber participado en los dos
grupos de estudio que se han llevado a cabo durante el curso 2010-2011 en Barcelona, varias personas han decidido promover activamente la transición hacia una DI incorporándose al Grupo de Acción de Democracia Inclusiva (GADI) de Cataluña. Este grupo, en el últimos meses, ha ido deliberando sobre sus objetivos a corto y medio plazo y ha creado cuatro nuevas comisiones para dar respuesta a las necesidades e intereses que han surgido: Comisión Audiovisuales, Comisión Actividades, Comisión Internacional y Comisión Propuestas de Transición.

¡Novedades!

3. La Democracia Inclusiva como proyecto político para una nueva síntesis libertaria
Ya está disponible el vídeo de la conferencia de
Takis Fotopoulos en el marco de las jornadas “Alternativas al capitalismo: la autogestión a debate” realizadas el año pasado en Barcelona . En ella se analiza brevemente el declive de los viejos movimientos antisistémicos y se aborda la necesidad de superar la crisis multidimensional contemporánea a partir de las respuestas que proporcionar un nuevo proyecto político antisistémico basado en la elección consciente de la autonomía como principio rector en todos los ámbitos. Podéis ver la charla –con subtítulos en castellano y catalán- aquí (también se encuentra en Vimeo).

4. Revista Internacional de Democracia Inclusiva
En las últimas semanas ha salido el
último número de la Revista Internacional de Democracia Inclusiva (en inglés). En la primera parte, además del artículo sobre la pseudo-revolución en Libia y “la izquierda” degenerada del cual ya se había hecho una pre-publicación, encontramos dos entrevistas muy significativas que dan una visión muy diferente de la expuesta por los medios de comunicación de masas occidentales sobre la actual situación en Libia. También podemos leer un breve comentario de John Sargis sobre “La doctrina de Obama, la élite transnacional y el ataque de la OTAN en Libia” que examina las contradicciones profundas entre la retórica y las acciones de la élite transnacional. En la segunda parte, Takis Fotopoulos repasa las limitaciones de las movilizaciones a las plazas griegas que algunos sectores de la izquierda reformista mitifican como casos similares a la democracia ateniense clásica y Ylli Permita analiza la insurrección albanesa de principios de año como parte del movimiento que se está desarrollando al sur de Europa contra la globalización capitalista neoliberal y la “democracia” representativa.

5. Reseña del libro “Hacia una democracia inclusiva”
En el
blog de Democracia Inclusiva reproducimos una reseña del antropólogo argentino Guido Galafassi sobre la obra de Takis Fotopoulos “Hacia una democracia inclusiva”. El profesor resalta que el libro constituye “un aporte muy valioso en la renovada discusión actual en torno a las estrategias de liberación social y política”, entre otras cosas, por su visión poliédrica y pluridisciplinaria que, frente a los estudios unidisciplinares en que se incurre fácilmente, pone de manifiesto que una crisis sistémica y multidimensional como la que padecemos requiere un abordaje igualmente sistémico y multidimensional. Galafassi enmarca la obra en la tradición libertaria y la relaciona con el renovado debate sobre las formas de democracia verdadera que se ha desarrollado en los últimos años, observando también en ella los influjos de nuevos movimientos sociales tales como el ecologismo. En la reseña se sugiere que probablemente las partes más sustanciosas del libro son la segunda y tercera, donde el cariz propositivo y proactivo de la democracia inclusiva se pone de manifiesto.

6. Ciclos de formación sobre Democracia Inclusiva
Durando el curso 2011-2012 se empezarán a realizar los
Ciclos de Formación sobre Democracia Inclusiva. Se trata de un nueva propuesta de educación emancipadora dirigida a las personas interesadas en adquirir una perspectiva general del análisis, el proyecto y la estrategia de transición de la DI, aprendiendo y reflexionando colectivamente, con miras a impulsar procesos para el desarrollo de un nuevo movimiento liberador a su zona. Estos Ciclos constan de siete sesiones conducidas por miembros de la Comisión Charlas del GADI Cataluña y cuentan con dinámicas participativas, ejercicios individuales y colectivos, momentos para las preguntas, el debate, etc. Se trata de un método de formación colectiva más breve y conciso que los Grupos de Estudio de Democracia Inclusiva (GEDIs), que abordan las cuestiones con mayor profundidad y detenimiento. A través de este boletín se irá informando de los Ciclos que se lleven a cabo en varias localidades para posibilitar la participación de todas aquellas personas que estéis interesadas.

7. Artículo en castellano: “Estrategias de transición y el proyecto de la Democracia Inclusiva”
El ensayo “
Estrategias de transición y el proyecto de la Democracia Inclusiva” publicado originalmente el 2002 en la revista “Democracy & Nature” y traducido al catalán el año pasado, ha sido traducido recientemente al castellano. En este artículo de Takis Fotopoulos podemos encontrar, en primer lugar, una valoración crítica de varias estrategias para el cambio social propuestas en el pasado o recientemente y, en segundo lugar, una propuesta para una nueva estrategia de transición cabe una Democracia Inclusiva confederal.

¡Buen verano!
  


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para nuevas altas, clica aquí
Para cualquier comentario, info@democraciainclusiva.org
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada